• Skip to content
  • ISO 9001:2015
  • ISO/IEC 27001:2013
  • FAQ
  • RTI
  • Director Interview on SAAM TV
Screen Reader Access Download MAHABTE APP Default Theme Black Theme Increase Font Original FontDecrease Font
You are here : >> Home >> Current Circulars

Current Circulars

SNo. Date News

1 Mar 19

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता मार्च 2019 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

17 Feb 19

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता फेब्रुवारी आणि मार्च 2019 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

18 Dec 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 2019 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

11 Dec 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च 2019 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

17 Sep 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता ऑक्टोबर 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

28 Aug 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. सप्टेंबर 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

25 Jul 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. ऑगस्ट 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

13 Jul 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. ऑगस्ट 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

22 Jun 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील Pharmacy अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. जुलै 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

19 Jun 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. जुलै 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत.

8 Jun 18

महाराष्ट्र राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, मुंबई व विविध कंपन्या यांच्या संयुक्त विद्यमाने तंत्रनिकेतनातील विविध अभ्यासक्रमाच्या शिक्षकांकरिता माहे. जुन 2018 करिता औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यात आले असुन, सदर औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रमा करीता इच्छुक अधिव्याख्यातांची नावे नोंदविण्याबाबत

1 Jan 18